Το Εργο Τέχνης
Ο Συντηρητής
Μελέτη
   Αισθητική Ανάλυση
   Φυσικοχημική Διερεύνηση
      Εξέταση
      Ανάλυση
      Χρονολόγηση
Συντήρηση
Αποκατάσταση
Προληπτική Συντήρηση